POS NAME POINTS
1 Stuart Smith 568
2 Frankie Wainman 557
3 Lee Fairhurst 507
4 Mat Newson 474
5 Danny Wainman 441
6 Paul Hines 329
7 John Dowson 290
8 Mark Sargent 285
9 Frankie Wainman 246
10 Luke Davidson 245
11 Dan Johnson 233
12 Tom Harris 226